Sidan 4 i Axfood Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2011

Innehåll VERKSAMHETSBESKRIVNING Det här är Axfood Året i korthet Vd har ordet Axfoods affärsmodell Axfoods styrkor Axfoods strategi Egna märkesvaror Marknad och trender Koncernöversikt Willys Hemköp PrisXtra Axfood Närlivs Dagab Vd har ordet Resultatet för 2011 är Axfoods hittills starkaste. Det är ett kvitto på att vår strategi, som bygger på attraktiva kunderbjudanden, effektivitet, kostnadskontroll och en hög andel egna märkesvaror, fungerar. Fyra av våra fem enheter ökade sitt resultat och omsättningsutvecklingen var fortsatt stabil trots en svag marknad. 1 4 6 8 12 14 18 20 22 25 26 28 HÅLLBARHETSREDOVISNING 30 32 34 37 40 41 43 Axfoods hållbarhetsmål Axfoods ansvar Miljö Kunder Leverantörer Samhälle Medarbetare Hållbarhet Axfood är ett av Sveriges ledande företag i dagligvarubranschen. Förmågan att ta ansvar för en hållbar utveckling är avgörande för förtroendet hos bolagets intressentgrupper. Axfood anser att hållbarhetsarbete och god ekonomi går hand i hand. Genom att driva hållbarhetsfrågorna skapas rätt erbjudande för kunderna, vilket i sin tur ger bättre affärer. ÅRSREDOVISNING 48 Förvaltningsberättelse 51 Risker och riskhantering 55 Bolagsstyrning 64 Styrelse 66 Bolagsledning 68 Rapport över totalresultat, koncernen 69 Kommentarer till rapport över totalresultat samt rapport över finansiell ställning 70 Rapport över finansiell ställning, koncernen 72 Rapport över kassaflöden, koncernen 73 Rapport över förändringar i eget kapital, koncernen 73 Kommentarer till rapport över kassaflöden samt rapport över förändringar i eget kapital 74 Resultaträkning och balansräkning, moderbolaget 75 Kassaflödesanalys och eget kapital, moderbolaget 76 Noter 99 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst 100 Revisionsberättelse 102 Flerårsöversikt 104 Axfoodaktien 2011 106 Årsstämma 106 Ekonomisk information och Investor Relations 107 Definitioner och ordlista 108 GRI-tabell Bolagsstyrning Axfoods bolagsstyrning syftar bland annat till att skapa förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll, säkerställa ägarnas möjlighet att hävda sina intressen gentemot bolagets ledningsorgan, tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen mellan lednings- och kontrollorganen, samt att säkerställa att öppenheten gentemot ägare och kapitalmarknad blir så god som möjligt. Stark finansiell ställning och utdelning Axfoods lönsamma utveckling har återigen skapat förutsättningar för utdelning till aktieägarna. Styrelsen föreslår en utdelning om 12 kronor per aktie. Det skulle innebära att 71 procent av resultatet efter skatt delas ut samtidigt som bolaget behåller sin finansiella styrka. Axfood är ett svenskt bolag som lyder under svenska lagar. Alla värden uttrycks i svenska kronor. Miljoner kronor förkortas Mkr och tusen kronor tkr. Sifferuppgifter inom parentes avser, om inte annat anges, 2010. Data om marknader och konkurrenssituation är Axfoods egna bedömningar, om icke en specifik källa anges. Dessa bedömningar baserar sig på bästa och senast tillgängliga faktaunderlag från publicerade källor inom offentlig sektor, konsumentvarubranschen och bland konkurrenter. Axfood rapporterar enligt riktlinjer från Global Reporting Initiative (GRI) för hållbarhetsarbete och tillämpar nivå B i rapporten för 2011.

Sid 3 - Året i korthet NETTOOMSÄTTNING RÖRELSERESULTAT GENOMSNITTLIGT ANTAL ANSTÄLLDA 34   Sid 5 - Små detaljer gör stor skillnad Butiken är vår scen. Varje ny dag innebär att ridån  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.

Powered by myPaper - www.mypaper.se