Sidan 45 i Axfood - Årsredovisning 2010

Antalet delkurser e-learning sedan 2008 Medarbetare Axfood vill ha stolta och engagerade medarbetare som arbetar utifrån koncernens gemensamma kärnvärden, i en samverkande och affärsdriven organisation. Att vårda en levande och gemensam värdegrund är centralt för att nå framgång. Det gäller både för att etablera en kundorienterad företagskultur och för att utveckla ledarskap och attityder som stärker affärsmannaskapet. Genom kunskapsöverföring, utbildning och dialog vill Axfood skapa en samsyn kring medarbetarskap, ledarskap och kundbemötande. Säljoch serviceutbildningar ska öka medarbetarnas kundfokus och säljengagemang. Nöjd Medarbetarindex utgör ett underlag för förbättringar och ut veckling av ledarskapet. För att stärka handeln som attraktiv arbetsplats och säkra återväxten, både internt och externt, satsar Axfood även på jämställdhet och mångfald, hälsa och balans, trainee- och lärlingsplatser samt kompetensutveckling av chefer inom rekrytering. 50 000 – en kundorienterad företagskultur Lika behandling och mångfald Axfood har en koncernövergripande policy för lika behandling och mångfald. Utifrån denna ska samtliga bolag ta fram planer som stöd i det lokala likabehandlings- och mångfaldsarbetet. tKoncernens uttalade målsättning är att uppnå en jämn könsfördelning på ledarpositioner, det vill säga att män och kvinnor r t är representerade inom spannet 40 och 60 procent i respektive bolagsledning senast 2015. Det sker bland annat med standardiserade processer för rekrytering och ledarförsörjning. Axfoods Ekonomi- och Finansdirektör, Karin HygrellJonsson, tilldelades under året priset ”ESM Business woman of the year” av European Supermarket Magazine. Växa hos Axfood Axfoodakademien är koncernens centrum för utbildningar och traineeprogram. Akademien tillhandahåller utbildningar för alla medarbetare och utvecklingsprogram för koncernens ledare. Under 2010 deltog 1 890 medarbetare i sammanlagt 3 850 utbildningsdagar. En kostnadseffektiv och miljövänlig e utbildningsform är u e-learning, som når alla e medarbetare trots att de m är ä geografiskt spridda över landet. Sedan starö ten t 2008 har 50 000 delkurser genomförts d och o över 3 500 medarbetare är idag certifieb rade inom butiks- och r färskvarukunskap. f Sälj- och serviceutbildningar ökar medb arbetarnas kundfokus a och säljengagemang. Lärarledda kurser och e-learning i butik ger medarbetarna både kunskap och trygghet för att bättre möta kundens behov. Obligatorisk butikspraktik för tjänstemän ökar samarbetet och förståelsen mellan supportkontor och butik. Ett stående inslag i Axfoodakademiens utbud är rekryteringsutbildningar för chefer. Syftet är att åstadkomma mer träffsäkra och kostnadseffektiva rekryteringar, så att de nyrekryterade medarbetarnas kompetens och profil matchar koncernens behov. Axfood arbetar på ett strukturerat sätt med koncernens ledarförsörjning, för att möta framtida kompetensbehov. Varje år görs en genomlysning av potentiella ledare som finns i koncernen och vilka som är redo att inta en ledarposition. För att säkra butikschefsförsörjningen genomförs årligen ett traineeprogram, med 12–14 deltagare, för blivande butikschefer. Programmet varvar utbildning, praktik och projekt och vänder sig till medarbetare som vill utvecklas mot större utmaningar. Ett koncerntraineeprogram ska säkra tillgången till kompetenta och engagerade medarbetare, med bred kunskap om Axfoods verksamhet. Nytt för årets program är att hälften av deltagarna rekryterades internt och övriga externt. AXFOOD ÅRSREDOVISNING 2010 41

Sid 44 - AXFOODS ANSVAR Skänktes tillsammans med Axfoods kunder till Rädda Barnen Samhälle   Sid 46 - AXFOODS ANSVAR Hälsa och balans Axfoods medarbetare uppmuntras att ta ut föräldraledighet.  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.

Powered by myPaper - www.mypaper.se