Sidan 2 i Axfood - Årsredovisning 2006

Innehåll Verksamhetsredovisning Axfood i korthet 1 2006 i korthet 2 Vd har ordet 4 Strategi och mål 6 Affärsmodell 8 Axfoodaktien 10 Axfoods flöde 11 Egna märkesvaror 12 Trender och tendenser 16 Hemköp 18 Willys, Willys hemma 20 Dagab 22 Axfood Närlivs 24 Medarbetare 26 Axfoods ansvar Ekonomisk redovisning 32 Förvaltningsberättelse 36 Resultaträkning 37 Kommentarer resultaträkning och balansräkning 38 Balansräkning 40 Kassafl ödesanalys 41 Kommentarer kassaflöde och eget kapital 42 Sammandrag avseende förändringar av eget kapital 43 Risker 46 Noter 68 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst 69 Revisionsberättelse Bolagsstyrning 70 Bolagsstyrningsrapport 78 Bolagsstyrning/Styrelse Axfood är ett svenskt bolag som lyder under svenska lagar. Alla värden uttrycks i svenska kronor. Miljoner 80 Bolagsstyrning/Företagsledning kronor förkortas Mkr, miljarder kronor Mdr och tusen kronor tkr. Sifferuppgifter inom parentes avser, om 82 Flerårsöversikt inte annat anges, 2005. Data om marknader och konkurrenssituation är Axfoods egna bedömningar, 84 Defi nitioner om icke en specifik källa anges. Dessa bedömningar 85 Årsstämma och ekonomisk information baserar sig på bästa och senast tillgängliga faktaunderlag från publicerade källor inom offentlig sektor, Adresser konsumentvarubranschen och bland konkurrenter.

Sid 1 - Axfood årsredovisning 2006 Axfood årsredovisning 2006   Sid 3 - AXFOOD I KORTHET »Axfoods affärsidé är att skapa, utveckla och driva framgångsrika  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.

Powered by myPaper - www.mypaper.se